Kunstformidling – på hvem sine premisser?

Som dette nettstedet viser distribueres og formidles kunst via ganske mange ulike kanaler hvilket innebærer at det er mange andre aktører enn bare kunstneren selv som kan være koplet inn før verket når sin målgruppe. Det er ikke uten videre gitt at disse aktørenes interesser alltid er sammenfallende med kunstnerens. Erfaringene viser da også at det i dette ligger en kime til betydelige interessekonflikter.

Den kunstneriske friheten

Det er nærmest stridende mot en kunstners natur å kompromisse med sin kunst. Den er som den er og den kunstneriske friheten skal være total og urokkelig. De aller færreste er uenige i at dette er og skal være utgangspunktet. Mange av de som er enige i prinsippet vil imidlertid mene at den kunstneren sMuseum_of_the_History_of_Polish_Jews_in_Warsaw_Main_exhibition_Street_03om utelukkende lager kunst på egne premisser må finne seg i at gallerier eller museer ikke vil stille den ut eller kunstinteresserte ikke vil kjøpe eller se den. At de dermed har akseptert at de ikke kan leve av sin kunst. Andre vil derimot mene at mangfold på kunstfeltet er så viktig at det offentlige bør stille opp med støtteordninger der det kommersielle grunnlaget ikke eksisterer, eller blir for tynt.

Det er i alle fall klart at en gallerist selv velger hvilke kunstnere hun vil eksponere. Men har hun selv rett til velge eller velge bort verk hun ikke liker? Tja, trolig vil hun stille det som en betingelse. Eller, dersom kunstneren er ettertraktet så er det gjerne han som vil stille som betingelse at han får stille ut det han vil. Den avtalen som ligger til grunn for samarbeidet, vil med andre ord normalt regulere slike konflikter.

Når det gjelder det å stille vegger eller lokaler til disposisjon for kunstnere slik kaféeiere, offentlige etater og andre gjør, er det nok enklere. Der må kunstnerens interesser vike for formidlerens. En kunstforening står også fritt til å velge kunstnere de vil tilby en utstilling, men når valget først er tatt står nok kunstneren selv fritt til å velge hvilke verk som skal inngå.